Frostfruit Inn

Firekeeper-npc-dks3
General Info
Location IDs RoriksteadFrostfruitInn 

 

Frostfruit Inn is a Location in Elder Scrolls V Skyrim. 

The Frostfruit Inn is the inn in Rorikstead. The innkeeper is Mralki.

 

Frostfruit Inn Quests

  • ???
  • ???

 

 

 

 

 

 

 

Frostfruit Inn Characters

Points of interest

  • ??

 

 

Frostfruit Inn Maps

Frostfruit Inn Quests Map

 

Frostfruit Inn Treasure Map 

 

Trivia:

  • ??
  • ??Load more
⇈ ⇈